Prijzen

Lessen zijn te boeken via www.momoyoga.nl/yogacentrumjoy/inschrijven

Een losse les kost eur 20,00

Een losse Themales (2 1/2 uur) kost eur 22,00

Je bent van harte welkom je hiervoor in te schrijven via het MomoYoga inschrijfsysteem, waar je ook het huidige lesrooster vindt.

Betaling geschiedt per MomoYoga, via iDeal, PayPal of per bankoverboeking en altijd voorafgaand aan de les. 

Als je kiest voor bankoverboeking heb je de volgende gegevens nodig:

NL27 RABO 0144 2828 01  t.n.v. Yogacentrum Joy / Access Joy o.v.v. je voor- en achternaam en de les waarvoor je boekt (dag/tijd)

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten en hoeveel moois kan dat geven?

What else is possible if we create from abundance?

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en producten aangeboden door Yogacentrum Joy te 's-Hertogenbosch (KvK 65485351). Door betaling van het lesgeld en deelname aan de activiteiten en door het plaatsen van een bestelling, geeft men aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1. Inschrijving/Betalingsvoorwaarden
a. Een nieuwe aanmelding voor de lessen vindt plaats door het inschrijfformulier in te vullen op Momo-Yoga of op papier en deze op te sturen naar Yogacentrum Joy.
b. Na ontvangst en goedkeuring van de inschrijving, ontvangt de cursist hiervan een bevestiging via Momo-Yoga, alsmede de betalingsgegevens voor het inschrijfgeld en het verschuldigde bedrag per maand.
c. Yogacentrum Joy behoudt het recht om, zonder opgaaf van reden, een inschrijving te weigeren.
d. De inschrijving is definitief als het inschrijfgeld en het verschuldigde lesgeld voor de eerste maand tijdig en volledig is ontvangen. Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt per kalendermaand stilzwijgend verlengd.
e. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en uiterlijk voor de eerst van iedere maand zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL27RABO01442.82.801 ten name van Yogacentrum Joy te ‘s-Hertogenbosch. De lesgelden zijn inclusief BTW.
f. Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.
g. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, mits deze minimaal 2 uur van tevoren zijn afgemeld via Momo-Yoga en in dezelfde betaalperiode/maand. Bij geen afmelding of later dan 2 uur van tevoren, komt de gemiste les te vervallen. Inhalen kan gedurende de betalingsperiode en in overleg.
h. Bij langdurige afwezigheid kan, in overleg met Yogacentrum Joy, het abonnement tijdelijk worden stopgezet.
i. Yogacentrum Joy behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.
j. Het te betalen lesgeld geldt per kalendermaand. Bij tussentijds instromen wordt het lesgeld voor de eerste maand naar rato vastgesteld.
k. Administratiekosten ad. € 57,00 gelden alleen binnen 6 maanden na beeïndiging van een eerder abonnement.

l. Bij minder dan 3 deelnemers per les, wordt de les afgezegd door de docent(e). Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats nog een verrekening. De deelnemers kunnen hun les inhalen in een andere les, gedurende dezelfde betaalperiode en volgens het lesrooster op Momo-Yoga.

2. Lesrooster
a. De lestijden en -dagen worden door middel van een lesrooster aan de cursisten bekendgemaakt.
b. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties is er een aangepast lesrooster. De uitval van deze dagen is op jaarbasis verrekend in de lesprijzen.
c. Het lesrooster is onder voorbehoud.

3. Aansprakelijkheid
a. De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van Yogacentrum Joy, de leslocatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is.
b. Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico.
Yogacentrum Joy, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist.

4. Beëindiging
a. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per mail te gebeuren, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
b. Indien een cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

5. Verlies/diefstal
Yogacentrum Joy is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de cursist.

6. Bestellingen via Webshop

Op bestellingen via de webshop van het centrum zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, waarbij de volgende toevoegingen:

a. gezien de aard van de artikelen is er een uitsluiting van de herroepingswet; eenmaal betaalde en geleverde artikelen kunnen niet worden geretourneerd en er kan geen restitutie plaats vinden. 

b. Bij eventuele gebreken en/of foutief geleverde producten, dient dit binnen 24 uur na ontvangst schriftelijk worden gemeld. Na retourzending, zal er een vervagend product worden toegezonden. Alles onder voorbehoudt van druk- en zetfouten.

Yogacentrum Joy staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.     Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.     De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.     De garantie geldt niet indien:

o     De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

o     De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o     De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

c. Levering en uitvoering

1.       Yogacentrum Joy zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d. Artikel 13 - Betaling

1.      Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

e. Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.     Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

e. Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

f. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2012